גיליון 13 באפריל 1949

נושא הגליון פסח, חג החרות

מבוא: גיליון זה, העוסק בחג הפסח והחירות, משלב בתוכו מאמרים רבים העוסקים בחג ומרחיבים בנושאים שונים. המאמרים עוסקים חירות, בקריאת התורה, בחודש ניסן ובאביב בהקשר של חג הפסח. בנוסף, המאמרים עוסקים בחג במקומות וזמנים שונים.

תוכן העניינים
הרב ש. גורונצ׳יק זמן חרותנו (פתח דבר) 3
ברכת הגאולה 5
הרב י. א. הלוי הרצוג ברכת הפסח (דבר אל צבא־ההגנה לישראל) 6
דיני פסח לחייל 8
רבי אליעזר הקליר תפילת טל (עם באור קצר) 20
קריאת התורה לימי הפסח 22
סימן לקריאת התורה בפסח 24
שעבוד וגאולה בתאריכים 25
מ. צ. יציאת מצרים (סקירה הסטורית) 26
הרב ד. צ. הופמן שירת הים 30
הרב א. י. הכהן קוק הלילה הזה כולנו מסובין 31
הרב י. ל. הכהן פישמן מעשה ברבי אליעזר 32
הרב ש. ר. הירש חודש האביב 33
רב סרן. נ. גרדי חג החרות 35
הרב ש. י. כהן ויהי בחצי הלילה 38
י. ויינר הגיגי חרות, תש״ט 39
חזון העצמות (הפטרת א׳ דפסח — יחזקאל ל״ז) 41
דברי חז״ל ואמרות גדולי ישראל 42
אנקדוטות מחכמי ישראל 46
חידה 51
אל. מל חודש ניסן בתולדות ישראל 52
פסח יהושע; פסח יחזקיהו; פסח יאשיהו 55
פסח-שבי הגולה; פ׳ יהודים בצבא פרס ; פ׳בירושלם בימי הרומים 57
ש. דובנוב ז פסח אחרון בבית המקדש 59
ש. י. פין פסח אנוסים 59
רניה־ק בפולין המנואצת (בעת מרד גיטו ורשה) 60
קפט. י. ליפשיץ פסח הבריגדה־היהודית —י בנקובר 61
י. לוין פסח מעפילים (עולי ״פידי״ בנמל לא־ספציה) 62
תענית צבור בערב פסח : ״סדר״ של צמים 63
ע. אילון פסח בירושלים הנצורה (בשנת תש״ח) 64
א. ברקאי מרור של תש״ח 65
מ. ר. פסח תש״ח בירושלים העתיקה 65
ט. גולדמן פסח בנוה יעקב (מזכרוגות תש״ח) 67
א. ולנר פסח בבן־שמן הנצורה 69
ר׳ אברהם אבן עזרא על הים (שיר) 73
ש. י. עגנון הסדר 73
יעקב רמון יבוא נסך, ירושלים (שיר) 77
מ. רבינוביץ שיר פסח (תוים) 77
ח. חמיאל כוסו של אליהו 78
ילדי העברים 78
גאולה ראשונה ; הכרזת כורש; החשמונאים לחרות ישראל; הכרזת בלפור; הכרזת העצמאות של מדינת ישראל 80
רבי יהודה הלוי שירה חדשה (שיר) 84
ש. שלום חלום חלמתי (שיר) 85
קרבן העומר: שבות המן: קצירת העומר: טעם למצות העומר 87
ספירת העומר — דינים/ ברכת הספירה/ לוח הספירה 89
סימנים לקביעת המועדים: פרפראות 92
ביבליוגרפיא 93