גיליון 11 בספטמבר 1950

נושא הגליון ימי דין, ימים נוראים

מבוא: גיליון זה עוסק בימים הנוראים. חלקו הראשון של הגיליון מוקדש לראש השנה ולמנהגיו ודיניו. חלקיו האחרים מוקדשים ליום הכיפורים עצמו ולתפילות שונות הקשורות לימים הנוראים. בגיליון מובאים מאמרים, שירים אגדות ודברי חכמים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן עלה אלהים בתרועה 3
הרב י. ל. הכהן מימון לצבא הגנה לישראל 7
הרב הראשי לצ.ה.ל דיני ר״ה לחייל 8
יצחק אלפסי מנהגי ראש השנה 17
מעשה רבי אמנון 19
ונתנה תקף 20
י. ביז׳ינסקי שלשת הזקנים 21
ש. בזק ימים נוראים בשבי הלגיון 23
אריה יוז׳וק ראש השנה בסיביר 24
בפי העם 25
הרב י. ל. מימון בכסא ליום חגינו 26
הרב מ. בר אילן לקראת חיינו החדשים 27
י. ד. קמזון לקראת יום הדין 28
צ. ה. מסלנסקי חג האנושות — ראש השנה 29
הרב ניסנבוים ראש השנה 30
ש. ז. שרגאי ״השיבנו — חדש״ 32
י. ברנשטין קדושה ומלכות 36
ד. שמעוני האין מה לתקן 37
י. זמורה חשבון הנפש 39
אמרות 39
אברהם שוער תקונו של נגון 40
הרב מ. א. עמיאל הקול הפנימי של השופר 43
הרב צבי יהווה קוק "והרעותם ונושעתם״ 45
אמרות 48
דוד כהן אגדת חסידים 49
הרב הראשי לצ.ה.ל דיני יום כפורים לחייל 53
עבודת יום הכפורים במקדש 58
י. בן־ישראל מנהגי יום הכפורים 61
הרמב״ם לקט 62
מ. חודורובסקי יום הכפורים באיסמאליה 63
אריה הנ״ל שבת שבתון בצבא האדום 65
כל נדרי 66
מ. צינוביץ עלילת ״כל נדרי״ 67
ניקולס לנוי שיר דווי 68
ש. אדסקי "כל נדרי" בבית כנסת חרב 68
י. הירשהויט ״ מול רובים טעונים" 69
מ. פראגר במחנה שבויים 72
הלל בבלי ״כל נדרי״ 74
גולדשטיין ״כל נדרי במדבר״ 76
אבותינו ספרו 77
מקרא קדש 78
שבט יהודה אשרי עין ראתה כל אלה 81
רבי יהודה הלוי הצום הנכבד 82
הרב י. רוזגהיים מערב עד ערב 83
פרופ׳ יוסף פטאי לליל יום כפור 85
ש. שפרבר פלא התשובה 86
ה. צ. יום הכפורים 89
מ. ליפסון נוסח 90
ש. י. עגנון יום הכפורים בירושלים 93
א.י.ה. מלכות שמים 96