חג הפסח 1955

6 באפריל 1955

מבוא: בגיליון זה, שיצא לקראת חג הגאולה והחרות, מופיעים דברי הגות, מאמרים, סיפורים ופרקי הווי בנושאים המבטאים את ייחודו ואופיו המיוחד של החג מדורי דורות. בנוסף, בגיליון ישנו מחקר מקיף על שלבי הגאולה, על השתלשלות עלילת הדם במרוצת הדורות, על סדרי פסח בימי בית ראשון ושני ועל שלושה סדרים א״י שנערכו במקומות שונים ובזמנים שונים ונותנים סקירה מקיפה של הסדר.

תוכן העניינים
ברכת שר הדתות לקראת החג 3
הרב מנחם הכהן - מחיל אל חיל 5
הרב הראשי לצה״ל - יסודות הגאולה 9
הרב י. ל. מימון - הסדר בבני־ברק 21
הרב מרדכי הכהן - פסח בימי חזקיהו המלך 29
י. אבן חן - הפסח הראשון של עולי בבל 35
דונש - שלשה סדרים 39
א. רובינשטיין - אזכר ליל הסדר 51
א. יערי - הגדה של פסח בכל הדורות 53
(צלומים) - הגדות פסח עתיקות 57
הרב מ. פירון - ממשל מצרים ופולחנה הדתי 65
מ. אבי־רות - עלילת הדם במרוצת הדורות 69
י. אד"ן - פסח צה״ל (שיר) 77
י. בן־־אמיתי - כבוש קטמון בפסח תש״ח 79
א. ז. תרשיש - פסח במצור ירושלים 83
ש. חיימוביץ - פרשת הגבורה של כפר עציון 85
מ.בן־זאב - פסח בחזית איטליה 87
אריה הורוביץ - אפיקומן בין קרחוני הצפון 89
ד. יהודה - שירת הים בבית הרב חרל"פ זצ״ל 90
חז"ל - יציאת מצרים במדרשי חז"ל 92
בנו רותנברג - הנגב לפני יציאת מצרים 95
נחום רקובר - גבולות הארץ בתנ"ך 98
לקט - מאוצר המחשבה על חג הפסח 99
יעקב ברונר - ממצרים ועד אחרית הימים 101
י. ל. גירשט - יציאת מצרים כמפנה בתולדות האנושות 103
י. א. זיידמן - חרות ההבעה בתלמוד 107
ד. שמעוני - קהל אורחים יבוא אלי ממרחקים (שיר) 113
א. בר־טורא - חג המצות בין חומות ירושלים (ספור) 115
ר. שאול - הלל (שיר) 122
פנחס פלאי - גלוי אליהו לאליהו (ספור ירושלמי) 123
ש. יהלומי - ״זלמן בעל־ההגדה" (מהווי הימים) 129
יעקב כהן - שמחה של מצוה (שיר) 132
מרדכי בן יחזקאל - דיינו (ספור) 133
מ. ליפסון - ממעינות הפולקלור 136
ש. י. ז - מספורי החסידים 139
כופתות… לסדר 141
י״ב למרד גיטו ורשה 143
הרב אלתר מאיר - ר׳ הניך-הנוקם בנאצים 146