ימים נוראים וחג הסוכות 1957

25 בספטמבר 1957

מבוא: גיליון זה, שהוא חלק מסדרת "מחניים" לחגים, כולל בתוכו מאמרים רבים שנכתבו על־ידי טובי ההוגים והסופרים בישראל. בגיליון נעשה ניסיון לכלול בתוכו מאמרים שונים ומגוונים בנושאים הקשורים במישרין ובעקיפין לחגים אלה, להם מוקדש הגיליון שיצא לקראת חג הסוכות והימים הנוראים.

תוכן העניינים
דבר הרב הראשי לצה״ל 3
הרב מנחם הכהן - מחיל אל חיל 6
הרב שלמה גורן - דינא דמלכותא בישראל לאור ההלכה 9
פרופ. ש. ה. ברגמן - יום הזכרון והדין 15
ש. י. עגנון - אהבת ישראל (סיפור) 19
דב סדן - אגדת עשרת הנסיונות 25
י. א. זיידמן - פרשת האבות 31
פרוס׳ ב. רוטנשטרייך - שתי הפנים במוסריות 39
הרב מ. פירון - מחלוקת קביעת המועדות 47
ד"ר י. ברגמן - ועל המדינות בו יאמר 53
ד"ר יו״ט לוינסקי - בתקע שופר 57
צ. יהודה - גילויי חג (הגיגים) 64
אמוץ כהן - בצאת השנה 65
י. אבן־חן - תפילות לעת ערב (שיר) 68
ש. אבידור - שופר שלא בזמנו (סיפור) 69
מ. מדן - פיוטי ראש השנה 73
פרופ' א. ש. הרטום - מנהג בני רומי 79
פרופ׳ א. א. אורבך - נבואת יונה 85
י. ד. ברקוביץ - בערב יום הכיפורים (סיפור) 89
מ. צינוביץ - חשבון הנפש 97
ש. אשכנזי - מנהגי "כל־נדרי" 103
מ. בן יחזקאל - המראה (סיפור) 107
ד"ר נ. וואהרמן - הדלקת נרות ביום כיפורים 113
פרופ׳ י. קלוזנר - שמחת־התורה 117
ד"ר ד. גולדשמיט - הערות לחג־הסוכות 121
א. מ. הברמן - מאוצר הפיוט הקדום 127
צ. קארל - החג קביעתו וענינו 129
ש. שילוביצקי - חג הסוכות סמל השמחה 131
א. צורף - הלולב והאתרוג בישראל 133
תמונות חג הסוכות 135
הרב מ. הכהן - צבא בהשקפת חז״ל 145
ד"ר ז. וילנאי - נדודי ישראל במדבר 157
ח. מ. גבריהו - חיילים מפיצי דת ישראל 163
ש. גפני - המלחמה הראשונה לישראל 167