גיליון 20 באפריל 1959

נושא הגליון חג הפסח 1959

מבוא: גיליון זה עוסק בחג הפסח ומוקדש ברובו לנושא העלייה היהודית ותקוותו של עם ישראל לעלות לארץ ישראל. בגיליון מאמרים רבים המתייחסים לנושא העלייה בצורות שונות ובוחנים זמנים ומקומות בהקשר זה. זאת ועוד, המאמרים בגיליון מוסיפים דברים נוספים הקשורים אף הם לחג הפסח.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן קנין האבות בא״י וקדושה הארץ בראשונה ובשניה 9
פרום. מ. צ. סגל ישראל וארץ ישראל במקרא 19
פרופ. ש. ה. ברגמן תקוות ישראל 23
ד"ר דוד פלוסר חזון קיבוץ גלויות בתקופת בית שני 27
יצחק שלו קיבוץ גלויות (שיר) 31
הרב מרדכי הכהן עליית בעלי התוספות, החסידים והפרושים 33
אברהם יערי עולים מאיטליה לא״י בסוף שלטון הממלוכים 47
ד"ר יוסף ברסלבי (ברסלבסקי) עליית יהודי אשכנז לא״י במאה הט״ו 61
פרופ. יוסף יואל ריבלין העליות מן הארצות הערביות 69
יהודה רצהבי הצפיה לגאולה בתימן בשנות הש״כ—הת״ח 75
נתנאל קצבורג יהודי הונגריה וארץ־ישראל 79
הרב מרדכי פירון ירידה מארץ ישראל בתקופת התלמוד 87
י. ל. גירשם עליית רבי יהודה הלוי 93
שמואל חגי העלייה לא״י בשירה העברית בספרד 99
בצלאל לנדוי העלייה לא״י לאור תורת החסידות 107
ד"ר זאב וילנאי מפת א״י מרש"י ועד להגר״א 117
ד"ר יום־טוב לוינסקי קריעת ימים לישראל במסורת הדורות 131
שמואל ספראי הפסח בירושלים בימי הבית השני 137
ישראל תא־שמע התישבות יהודים במצרים לאור מקורות ההלכה 147
ש״י עגנון הבית (סיפור) 153
פרופ. דב סדן בליל הסדר (בין סיפור מעשה לבלדה) 157
מרדכי בן יחזקאל הרב והשמש (סיפור) 161
ד"ר דניאל גולדשמידט בעבור זה / לבירור ההגדה 167
אמוץ כהן מראה הנוף בניסן 169
שרגא גפני ממלחמות ההתנחלות / מלחמת דבורה ויעל בסיסרא 173