ימים נוראים וחג הסוכות 1959

1 באוקטובר 1959

מבוא: גיליון זה יצא לרגל חג הסוכות וימים נוראים. בגיליון מופיעים מאמרים העוסקים ומרחיבים על דברים שונים בחג הסוכות ובימים נוראים ובנוסף, מתוך ההקשר של נושאו הכללי של גיליון זה, הוא עוסק ברובו בתפילה בהקשרים שונים ומאגד מאמרים המתייחסים לתפילה דרך פיוטים, סוגים שונים של תפילה ומועדי תפילה מיוחדים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - "מצות הקהל" לאור ההלכה 9
פרופ. מ. צ. סגל - על התפילה במקרא 17
פרופ' א. ש. הרטום - סוגי התפילה בתנ״ך 25
הרב מרדכי הכהן - מהות התפילה בחז״ל 29
פרופ. ש. ה. ברגמן - תפילה, כוונה ודבקות 39
פרופ. חיים רבין - לשון התפילות 45
פרופ. דב סדן - עדיך כל בשר יבואו 51
הרב מרדכי פירון - התפילה לעומת המעשה 57
י. ל. גירשט - התפילה במחשבת ישראל 65
ד"ר דוד פלוסר - תפילה כמעשה דתי 75
הרב מנחם הכהן - שירת העולמות / לאור אגדות חז״ל 81
אמוץ כהן - יסודות הטבע בתפילות 91
בצלאל לנדוי - התפילה בספרות החסידית 95
י. א. זיידמן - מטבעות לשון התפילה 107
שמואל חגי - הדמעה הזכה/ על התחינות 113
משה פראגר - הקריאה — "שמע ישראל" 121
ישראל תא־שמע - תפילת נדבה 131
פינחס פלאי - תפילות ישראליות חדשות 136
שרגא גפני - תפילות ערב קרב 143
אברהם יערי - התפילה הראשונה של "אור החיים" בירושלים 149
ד"ר זאב וילנאי - חשיבות התפילה בירושלים 157
רחל ינאית בן-צבי - ימים נוראים בעיר הקודש 159
מרדכי בן יחזקאל - יאכלו החולים וישבעו / סיפור 163
יהודה רצהבי - מן הפיוט התימני 169
ד"ר יום־טוב לוינסקי - שמחת הקהל ושמחת תורה 178
ד"ר שמואל ספראי - "הקהל" האחרון בימי הבית השני 181
ד"ר יוסף ברסלבי (ברסלבסקי) - עליות רגלים לאחר החורבן 185