קידוש השם בישראל

30 בדצמבר 1959

מבוא: גיליון זה של חנוכה מוקדש ל״קידוש השם בישראל". המאמרים בגיליון מציגים סקירה רחבה של מעשי קידוש־השם במשך הדורות, ומנסים להעמיק ולבחון את המקור ממנו שאב עם ישראל את כוחותיו הנפשיים להתמודד עם הקשיים של הגלות והשיעבוד, ולדבוק בפעולה למען קידוש השם.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מצוות קידוש השם לאור ההלכה 7
פרופ׳ ש. ה. ברגמן - קידוש השם 17
פרופ' בן־ציון דינור - "קידוש השם" ו״חילול השם" 23
פרופ׳ דב סדן - וגם זאת על קידוש־השם 33
פרופ׳ יגאל ידין - כת מקדשי השם 37
י. ל. גירשט - מקדשי השם במלכות החשמונאים 45
ד"ר דוד פלוסר - קידוש השם בספר חשמונאים ב׳ 53
ד"ר יוסף ברסלבי (ברסלבסקי) - מלחמה והתגוננות של יהודי א״י עד מסעי הצלב 57
ד"ר י. ה. ייבין - קידוש השם בתנ״ך 68
הרב מנחם הכהן - על קידוש השם בחז״ל 71
ד"ר יו״ט לוינסקי - נשים שקידשו את השם 77
בצלאל לנדוי - קידוש השם בתורת החסידות 83
שרגא גפני - המשליכים נפשם מנגד 93
ישראל תא־שמע - מסירות נפש לפנים משורת הדין 99
שמואל חגי - ויכוחים של קידוש השם 105
ד"ר פנחס רוזנבליט - קידוש השם בימי הבינים 113
פרופ׳ י. י. ריבלין - קידוש השם ביהדות המזרח 121
יהודה רצהבי - יהודי תימן וקידוש השם 125
ד"ר מרדכי אליאב - קידוש השם בגזירות ת״ח־ת״ט 131
משה פראגר - לפידי קידוש השם בימינו 137
מרדכי בן־יחזקאל - בתיה (סיפור) 143
אמוץ כהן - זכר הקדושים 147
הרב מרדכי פירון - משחקי האיצטדיון בתלמוד 149