ראש השנה לאילן 1960

10 בפברואר 1960

מבוא: גיליון זה מוקדש לט״ו בשבט ובא להתעמק בכל אותם הענינים הנוגעים לחג זה. המאמרים בוחנים בין השאר את ט"ו בשבט לפי השקפת חז״ל ומתייחסים גם להתחדשותו של ראש השנה לאילן ספציפית כיום בארץ ישראל.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - קביעת ט״ו בשבט כר״ה לאילן לאור ההלכה 7
אברהם יערי - תולדות ראש השנה לאילן 15
הרב מרדכי הכהן - ט״ו בשבט — מקורות, הלכות ומנהגים 26
אמוץ כהן - אילנות אצל קדמונינו 34
הרב מרדכי פירון - איסור כריתת אילנות טובים 40
פרופ' מיכאל זהרי - העץ והאדם 46
גרשון שקד - האדם כעץ השדה 50
וורנר בראון - האדם עץ השדה/סדרת צילומים 56
יהודה אליצור - הלוך הלכו העצים…/ בשולי משל יותם 58
ד"ר יום־טוב לוינסקי - חרובים של ט״ו־־בשבט 61
ד"ר יוסף ברסלבי - על מיני בשמים 65
בצלאל לנדוי - חמשה עשר בשבט בחצרות צדיקים 68
ישראל תא שמע - בין אילן לירק 72
ד"ר דוד פלוסר - הרהורים על הטבע ביהדות 76
שמואל חגי - הטבע בשירת ישראל 79
ד"ר זאב וילנאי - אילנות מפורסמים בא"י 83
ישעיהו מאורי - חידון לט״ו בשבט 85