ימי בין המצרים 1960

15 ביולי 1960

מבוא: גיליון זה שיצא בזמן בין המצרים, מוקדש רובו לתשעה באב, חורבנה של ירושלים והגלות. המאמרים בגיליון עוסקים בתכנים הקשורים לימי בין המצרים וסוקרים נושא זה מזוויות שונות ובדרכים שונות דרך שירים, סיפורים ומחקר.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מלחמות בר־כוזיבא לאור ההלכה 7
אורי צבי גרינברג - ליל תשעה באב בירושלים (שיר) 13
הרב מרדכי הכהן - בין המצרים / מקורות, הלכות מנהגים 14
הרב מרדכי פירון - מלכות רומי בהשקפת חז״ל 22
פרופ׳ ש. א. הרטום - הגלות במקרא 28
א. מ. הברמן - גלות וגאולה בהרגשת הדורות 30
ד"ר ע. צ. מלמד - קדושת ירושלים ונצחיותה 33
הרב מנחם הכהן - חומות ירושלים 38
יהודה אליצור - מבחן האמונה בירושלים ערב חורבנה 44
ד"ר דוד פלוסר - ספר יוסיפון על חורבן הבית 48
ד"ר שמואל ספראי - עזיבת רבן יוחנן בן זכאי את ירושלים 52
ד"ר יום־טוב לוינסקי - זכר ולחורבן במסורת ישראל 54
בצלאל לנדוי - תקון חצות 58
מרדכי בן יחזקאל - הדוחקים אח הקץ ועונשם / סיפור 62
פרופ׳ יצחק זאב כהנא - "זכר לחורבן" בספרות התשובות 64
אברהם יערי - בין המצרים בא״י במרוצת הדורות 67
ב. נחמני - "חצות" אחרון אצל הכותל 74
פרופ. יוסף יואל ריבלין - שלושת השבועות בירושלים 76
ד"ר זאב וילנאי - ציורי ירושלים בספרות העברית 80
י. מאורי - חידון לימי בין המצרים 84