גיליון 20 בספטמבר 1960

נושא הגליון הימים הנוראים

מבוא: גיליון זה מוקדש לימים הנוראיים ועוסק בחודש תשרי, בראש השנה ויום כיפור. המאמרים בגיליון זה עוסקים בתשובה וכפרה ומתמקדים בחלקם במשנת הרב קוק וכתביו השונים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן כל ישראל ערבים זה בזה — לאור ההלכה 8
אורי צבי גרינברג תפילה בעד אלה שאינם עומדים בתפילה / שיר 20
פרופ. מ. צ. סגל ראש השנה ויום כיפור בתורה שבכתב ושבע״פ 22
הרב מרדכי הכהן ראש השנה / מלכויות, זכרונות ושופרות 26
א. מ. הברמן תפילותיהם של ישראל בתשרי 34
ד"ר דב נוי ראש השנה ועקידת יצחק 40
הרב מנחם הכהן בדרך לעקידה עפ״י אגדות חז״ל 48
ד"ר מ. ה. בן־שמאי במעלות העקידה 54
פרופ. דב סדן תשליך 64
ד"ר ע. צ. מלמד על מנהגי עדות המזרח בראש השנה 70
דוד דוידוביץ אמנות תשמישי הקדושה של הימים הנוראים 78
אפרים דוידזון פולקלור של הימים הנוראים 84
ראובן קשאני ראש השנה אצל יהודי אפגניסטן 98
יהודה אליצור טוהר / הרהורים ליום הכפורים 102
פרופ' א. ש. הרטום רעיונות על ספר יונה 104
הרב מרדכי פירון שלמות האדם בתורת הרמב״ם וריה״ל 108
שמואל חגי התשובה במשל ובדימוי 114
אברהם ברוידס לפניך אב היצורים, אל הבן / שני שירים 120
ד"ר שמואל ספראי עבירת יום הכיפורים בבית־המקדש בימי בית שני 122
ד"ר א. אשתור יום הכיפורים בימי הגאונים 126
גרשון שקד מוטיב יום הכיפורים בסיפור 130
מרדכי בן יחזקאל העננים נתפזרו / סיפור 136
ד"ר זאב וילנאי תפילה לפני שער הרחמים 140
צבי זינגר התשובה במשנת הרב קוק 142
פרופ. ש. ה. ברגמן הפרשנות של כתבי הרב 148
רחל ינאית בן-צבי זכרונות על הרב קוק 150
ד"ר חיים ליפשיץ התפילה במשנת הרב 154
משה אונגרפלד איש האור — קווים לדמותו של הרב 158
ד"ר פנחס רוזנבליט הרב כמנהיג 162
יהודה רצהבי הרב קוק ויהודי תימן 166
פרופ' י. י. ריבלין הרב וזיקתו לישוב הישן 172
א. מ. הברמן שירי הראי״ה 178