הימים הנוראים

20 בספטמבר 1960

מבוא: גיליון זה מוקדש לימים הנוראיים ועוסק בחודש תשרי, בראש השנה ויום כיפור. המאמרים בגיליון זה עוסקים בתשובה וכפרה ומתמקדים בחלקם במשנת הרב קוק וכתביו השונים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - כל ישראל ערבים זה בזה — לאור ההלכה 8
אורי צבי גרינברג - תפילה בעד אלה שאינם עומדים בתפילה / שיר 20
פרופ. מ. צ. סגל - ראש השנה ויום כיפור בתורה שבכתב ושבע״פ 22
הרב מרדכי הכהן - ראש השנה / מלכויות, זכרונות ושופרות 26
א. מ. הברמן - תפילותיהם של ישראל בתשרי 34
ד"ר דב נוי - ראש השנה ועקידת יצחק 40
הרב מנחם הכהן - בדרך לעקידה עפ״י אגדות חז״ל 48
ד"ר מ. ה. בן־שמאי - במעלות העקידה 54
פרופ. דב סדן - תשליך 64
ד"ר ע. צ. מלמד - על מנהגי עדות המזרח בראש השנה 70
דוד דוידוביץ - אמנות תשמישי הקדושה של הימים הנוראים 78
אפרים דוידזון - פולקלור של הימים הנוראים 84
ראובן קשאני - ראש השנה אצל יהודי אפגניסטן 98
יהודה אליצור - טוהר / הרהורים ליום הכפורים 102
פרופ' א. ש. הרטום - רעיונות על ספר יונה 104
הרב מרדכי פירון - שלמות האדם בתורת הרמב״ם וריה״ל 108
שמואל חגי - התשובה במשל ובדימוי 114
אברהם ברוידס - לפניך אב היצורים, אל הבן / שני שירים 120
ד"ר שמואל ספראי - עבודת יום הכיפורים בבית־המקדש בימי בית שני 122
ד"ר א. אשתור - יום הכיפורים בימי הגאונים 126
גרשון שקד - מוטיב יום הכיפורים בסיפור 130
מרדכי בן יחזקאל - העננים נתפזרו / סיפור 136
ד"ר זאב וילנאי - תפילה לפני שער הרחמים 140
צבי זינגר - התשובה במשנת הרב קוק 142
פרופ. ש. ה. ברגמן - הפרשנות של כתבי הרב 148
רחל ינאית בן-צבי - זכרונות על הרב קוק 150
ד"ר חיים ליפשיץ - התפילה במשנת הרב 154
משה אונגרפלד - איש האור — קווים לדמותו של הרב 158
ד"ר פנחס רוזנבליט - הרב כמנהיג 162
יהודה רצהבי - הרב קוק ויהודי תימן 166
פרופ' י. י. ריבלין - הרב וזיקתו לישוב הישן 172
א. מ. הברמן - שירי הראי״ה 178