ראש השנה לאילן 1961

1 בפברואר 1961

מבוא: גיליון זה מוקדש לראש השנה לאילן ועוסק בתחומים שונים הקשורים לאדמת הארץ וחקלאות. המאמרים בגיליון מתייחסים לט"ו בשבט בוחנים את נושא האדמה והחקלאות בהקשר היהודי והציוני.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - תחומיה של ארץ־ישראל לדיני תרומות ומעשרות 6
הרב מרדכי הכהן - המצוות המיוחדות לעובדי אדמה 14
אמוץ כהן - צורות החקלאות הקדומה בארץ 26
עמוס חכם - עבודת אדמה במקרא 32
שרגא גפני - התישבות בטחונית ישראלית בימי קדם 35
שמואל חגי - חקלאות עברית בתקופת בית שני והמשנה 38
הרב מרדכי פירון - המטעים בארץ־ישראל בתקופת החורבן 46
ד"ר דוד פלוסר - בני כפרים ויחסם למצוות ולאומה 52
ד"ר אברהם אשתור - החקלאות אצל יהודי בבל בתקופת הגאונים 56
פרופ׳ אריה טרטקובר - עובדי אדמה יהודיים בתפוצה 60
בצלאל לנדוי - בני כפר ואנשי מלאכה בתורת החסידות 66
מרדכי בן יחזקאל - הנאמנים / סיפור 75
צבי זינגר - אדם ואדמה 80
אברהם יערי - שנות בצורת ועצירת גשמים בארץ ישראל 84
ד"ר ישראל קלוזנר - עבודת האדמה בחזון שיבת ציון 94
ד"ר זאב וילנאי - יהודי ירושלים — חלוצי ההתישבות החקלאית 98
חיים לשם - תקנות לבני כפרים בארץ ישראל ובגולה 102
ד"ר דב נוי - עבודת אדמה בסיפור העממי 104
ד"ר יום־טוב לוינסקי - פירות האילן ותנובת השדה — חקלאות פולקלורית 110
חיים שוארצבום - בני כפרים בהווי ובפולקלור 122
פרופ. דב סדן - צימוקים ושקדים 124
ד"ר עקיבא וזגר - מאורעות חודש שבט 125
א. מ. הברמן - ראש השגה לאילן כחג וכיומא דפגרא 131
אפרים דוידזון - מפולקלור ט"ו בשבט 134
שמעון תודר - עץ — אדם 141
ישעיהו מאורי - חידון לט״ו בשבט 144
משה אונגרפלד - ממדף הספרים — על "ספר המעשיות" 149