חג החנוכה 1961

5 בדצמבר 1961

מבוא: גיליון זה עוסק בחג החנוכה. הגיליון מתמקד ברובו בניסים ותופעת הנס הקשורים לחג. המאמרים מתעסקים בניסים בהקשרים שונים; ביחס ובמשמעות שהדת היהודית נותנת לניסים, בסיפורים ושירים על ניסים, ניסים ספציפיים שקרו ועוד סוגים שונים שהמאמרים בגיליון סוקרים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מלכות בית החשמונאים לאור ההלכה 7
ש. שלום - קרב עד / שיר 17
הרב מרדכי הכהן - הנס בהלכה 18
הרב עבדיה הדאיה - הנס בתורת הנסתר 34
ד"ר יוסף היינימן - הלל, ברכה והודיה על הנסים 38
הרב זאב גוטהולד - משמעות הנס באמונת היהדות 42
ד"ר דוד פלוסר - הנס בישראל ואצל האומות 55
הרב מרדכי פירון - הנס במשנת רב סעדיה גאון ורמב״ם 60
שמואל חגי - הטבע כנס במחשבה החדישה 66
ד"ר יהושע הורוביץ - מוטיב הנס בספרות הרבנית 68
הרב מנחם הכהן - התופעה של הנס ומשמעותה 70
חיים לשם - "עם המלומד בנסים" 74
ד"ר דב נוי - בעלי נסים בסיפור העממי 78
מנשה רבינא - נסי אבותינו והשתקפותם במוסיקה 86
יוחנן טברסקי - על הנסים / סיפור 92
ד"ר יום־טוב לוינסקי - על הנסים לאבותינו ברציפות הדורות 96
אברהם ברוידס - שני שירים 99
א. מ. הברמן - פיוטים לזכר הנסים 100
חיים שוארצבום - סיפורי נסים ונפלאות בפולקלור הערבי 103
בצלאל לנדוי - נסים ונפלאות בתורת החסידות 108
יצחק אלפסי - הנסים כעליות החסידים לארץ ישראל 120
אפרים דוידזון - הנס בפולקלור ובהומור היהודי 124
שרגא גפני - מערכת בית־צור ונס פך השמן 130
מרדכי בן־יחזקאל - משיח אילם / סיפור 136
אברהם יערי - האמנם נשתכחה גבורת החשמונאים? 138
ד"ר ברוך קנאל - המשבר בתולדות החשמונאים 152
אפרים צורף - לבקעת בית ידים / סיפור 160
דוד דוידוביץ - סמלים זרים ומוזרים במנורת חנוכה 162