חודש טבת

10 בדצמבר 1961

מבוא: גיליון זה, שיצא בחודש טבת, מוקדש ברובו לנושא הגלות ביהדות. המאמרים בגיליון סוקרים גלויות שונות ואת התפיסה של מקורות יהדות שונים כלפי הגלות לאורך הדורות. המאמרים עוסקים בכך דרך היסטוריה, שירה ומחקר.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - המאבק על הסנהדרין בחודש טבת בימי הבית השני 7
ד" ר יהושע עמיר - הגלות במקרא 16
הרב מרדכי הכהן - הגלות בחז״ל 26
ד"ר שמואל אברמסקי - גלות בבל 36
ד"ר דוד פלוסר - גולה וגלות בימי בית שני 40
פרופ׳ יצחק בער - רבי יהודה הלוי על הגלות 48
חיים לשם - קדמותה של יהדות ספרד 54
א. מ. הברמן - הגלות בעיני משוררי ספרד 60
ד"ר פנחס רוזנבליט - דמותה הרוחנית של יהדות אשכנז 64
הרב מרדכי פירון - יחס היהדות לחסידי אומות העולם 68
י. ל. גירשט - ייחודו של עם ישראל בגולה 72
הרב מנחם הכהן - גלות השכינה וגלות ישראל 84
ד"ר אברהם רובינשטין - הגלות בחסידות 88
ד"ר דב נוי - סיפורי גולה בסיפורת העממית 94
מרדכי בן־יחזקאל - המסתפק במועט / סיפור 102
שלום קרמר - דמות הגולה בספרות החדשה 104
י. א. זיידמן - מחקרים על הגלות בישראל 108