חודש שבט

7 בינואר 1962

מבוא: גיליון זה, העוסק בחודש שבט, מוקדש רובו לנושא הטבע במקרא וביהדות. ביהדות יש הרבה מקום לנושא, אם בהלכה, במשלים ואגדות או בתפילה. המאמרים בגיליון מנסים לקחת את החיבור של היהדות לטבע ולסקור אותו מזוויות שונות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - השמירה על המטעים לאור ההלכה 7
י. ל. גירשט - הטבע במחשבת היהדות 14
הרב מרדכי הכהן - טבעה וטיבה של ארץ ישראל 24
ד"ר אברהם גולדברג - דימויי הטבע בספרות חז"ל 34
ד"ר אליהו אשתור - יחס הגאונים לעולם הטבע 38
ישעיהו מאורי - משמעות הטבע במקרא 41
יוסף היינימן - הטבע וביטויו בתפילתנו 46
מנשה רבינא - הטבע בשירה ובמוסיקה היהודית בגולה ובישראל 48
הרב מרדכי פירון - בריאת העולם במחשבת ימי הביניים 54
הרב מנחם הכהן - האדם והטבע 58
בצלאל לנדוי - טבע ואמונה בחסידות 61
יוחנן טברסקי - הפרידה / סיפור 72
ד ״ר דב נוי - גילויי האילן והפרי בסיפור העממי 74
אברהם יערי - פיוטים לסעודת ט״ו בשבט 81
אברהם ברוידס - זמר לט״ו בשבט / שיר 89
ד" ר חיים מ. י. גבריהו - סמלי אילנות ושרשיהם 90
אמוץ כהן - בשבט ראש השנה למעיינות 94