"הישיבות" בתולדות ישראל

24 במאי 1963

מבוא: גיליון זה מוקדש לנושא "הישיבה בישראל". הרבה צורות וגוונים, היו להן לישיבות. כל דור וכל תקופה הטביעו חותם מיוחד על מוסד הישיבה וצורות לימוד התורה בישיבה. בגיליון ישנם מאמרים ומחקרים הסוקרים את הנושא מצדדיו השונים.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - חובת לימוד התורה בצבא 8
ש. שלום - הבט בזעם קדימה… / שיר 10
ד"ר אברהם גולדברג - הישיבות מתקופת האבות עד חתימת התלמוד 11
ד"ר יהושע הורוביץ - הישיבה בתקופת הגאונים 17
שמואל חגי - הישיבות בארצות המזרח 23
הרב מרדכי שירון - בתי האולפנא בתקופת התלמוד 27
אפרים צורף - ר׳ עקיבא ותלמידיו עוסקים בח״ן / ספור 33
בצלאל לנדוי - ישיבות ליטא ופולין מוולוז׳ין ועד השואה 35
נחום אריאלי - הישיבה והכולל 47
ד"ר יום־טוב לוינסקי - פרקי הווי מחיי הישיבה הליטאית 53
אפרים דוידזון - בחורי הישיבה בדחקם ובשחקם 61
חיים לשם - דמות ראש הישיבה 73
הרב אהרן הלוי פיצ׳ניק - עולם הישיבות בארצות־הברית 76
י. א. זיידמן - ספר "חי רואי״ לש. שלום / בקורת ספרים 80