התענית, הצום והסיגוף במקורות היהדות

10 ביולי 1963

מבוא: גיליון זה מוקדש לחקר מעמיק של התענית, הצום והסיגוף במקורות היהדות. נושא התעניות והצומות רחב ומסתעף לכל ענפי היהדות. הוא מופיעה במקרא, בתלמוד, בהלכה, באגדה, במחשבה ובמוסר. לכן, המאמרים מנסים לבחון ולגעת בנושא מכל צדדיו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - התרועה והזעקה בעת צרה לאור ההלכה 5
אורי צבי גרינברג - שני פרקי שירה בעצבות ובמורא גדול 12
עמוס חכם - הצום במקרא 20
ד"ר אברהם ארזי - התענית והסיגוף בדברי חז״ל 24
יהודה לייב גירשט ז״ל - הצום והסיגוף במחשבת ישראל 30
א. מ. הברמן - קינה לשבעה עשר בתמוז 38
פרופ' דוד פלוסר - צום ,אבל ותעניות בישראל 42
ד"ר אליהו אשתור - הצום בגלות ספרד וישמעאל בימי הביניים 46
שמואל חגי - הסגפנות אצל יהודי המזרח 48
מנשה רבינא - אבל יהודי וקינה במוסיקה 52
אפרים צורף - צום, אבל וחורבן באמנות 58
ד"ר פנחס רוזנבליט - המשמעות החינוכית של יום הצום 64
ב. לוינזון - תעניות וסיגופים בעבודת הבורא 66
ד"ר דב ירדן - "אם בלבבכם אש קודח״ / הבדלה ליצחק הלוי 72
אפרים דוידזון - תעניות, צומות וסיגופים בפולקלור ובהווי 74
ד"ר א.י. בראור - ירושלים עיר הקודש 84