שבת

1 באוקטובר 1963

מבוא: גיליון זה מוקדש ליום השבת. הגיליון עוסק בנושא מצדדיו השונים. ברעיונותיו, דיניו ומנהגיו אשר כולם קשורים לרעיון המרכזי של יום מנוחה וקדושה. המאמרים בגיליון עוסקים בשמירת השבת לאורך הדורות, מנהגים בשבת והתרבות סביב יום השבת.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - תחומין במחנה לאור ההלכה 7
הרב זאב גוטהולד - ערב שבת 14
ש. שלום - נגון של שבת; שיר שבת / שני שירים 27
הרב מרדכי הכהן - מנהגי ליל שבת קודש 28
פרופ. דב סדן - ברכת נרות של שבת 42
ד"ר דניאל גולדשמידט - קידוש והבדלה 48
ד"ר יוסף היינימן - תפילות שבת 54
ד"ר יעקב רוטשילד - זמירות של שבת 58
שמואל חגי - סעודות השבת 64
בצלאל לנדוי - "מלוה מלכה" 68
ד"ר אברהם ארזי - על השבת בהלכה ובאגדה 76
הרב מרדכי פירון - הדי הויכוחים על השבת בתלמוד ובמדרשים 82
ברוך קנאל - השבת בספרות תקופת הבית השני 86
ד"ר יהושע הורוביץ - השבת בספרות הגאונים 94
ד"ר יוסף נדבה - השבת כרעיון מהפכני בתולדות האנושות 98
הרב מנחם הכהן - ההוכחה על שמירת השבת והמצוות 102
מ. ש. גשורי - נגונים וזמירות לשבת 106
מוריץ אופנהיים - ציורי "שבת" 116
רפאל וויס - שמירת השבת במקרא 122
אברהם ברוידס - לקראת שבת; שבת; נחלת שבת/ שלושה שירים 127
עמוס חכם - חילול שבת במקרא 128
יהודה רצהבי - שירי שבת בפיוט הא״י והספרדי 132
י. ל. ביאלר - כלי שבח באמנות 138
מנשה רבינא - השבת במוסיקה האמנותית 141
אפרים צורף - השבת בציור היהודי 152
אפרים דוידזון - מלבושי שבת ומאכלי שבת 158
ד"ר דב נוי - ההסתכלות בצפרניים בשעת ההבדלה 166
ד"ר יו״ט לוינסקי - שבתות מיוחסות במנהגי ישראל 174
אמוץ כהן - שבתם של תושבי הכפרים 182
צבי פרידהבר - מחולות היהודים ביום השבת 184
י. בן חגי - שבת אצל עדות המזרח בירושלים העתיקה 186
צבי מאיר רבינוביץ - שבת בפיוטי יניי 192