לחג החנוכה, על גבורה יהודית

1 בדצמבר 1963

מבוא: גיליון זה, המוקדש לחג החנוכה, עוסק כולו בגבורה יהודית על גווניה השונים. הגיליון שם דגש על גבורת המכבים וגבורת לוחמי מצדה ובוחן עוד אספקטים של גבורה במקומות שונים ביהדות כגון גבורה נשית, גבורה בהלכה ועוד..

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - גבורת מצדה לאור ההלכה 7
אורי צבי גרינברג - שירים הביתה למודיעין / שלשה שירים 13
ד"ר שמואל אברמסקי - מלחמת ההרות של מצדה 16
שמואל חגי - נאומו של אלעזר בן יאיר לפני נפילת מצדה 24
הרב פרופ׳ י. ל. רבינוביץ - שלשלת של גבורה 30
ד"ר יוסף נדבה - הגבורה היהודית והמרי האזרחי בימי פטרוניוס 34
שרגא גפני - מקרב מרתון ועד קרב מצדה 42
אמוץ כהן - גבורה בישראל בתקופת המקרא 62
ד"ר י. א. זיידמן - יסוד הגבורה בתורה 70
ישראל תא שמע - אספקטים של גבורה בהלכה 72
פרופ׳ דוד פלוסר - גבורה וקידוש השם 76
שלמה אשכנזי - גבורתן של נשים בישראל 80
הרב מרדכי פירון - גבורת האם העבריה 88
ד"ר פנחס רוזנבליט - למהותה של הגבורה היהודית 94
מ. ב.לרנר - מושג הגבורה בתקופת המשנה והתלמוד 96
ד"ר יהושע הורוביץ - על הגבורה בספרות הגאונים 101
א. מ. הברמן - לוחמי גבורה יהודים בימי הביניים 102
ברוך קנאל - מלחמות הגבורה של יהודה המכבי 104
ד" ר חיים מ. י. גבריהו - יהודה המכבי — סמל לגבורה בישראל 120
ד"ר יו״ט לוינסקי - גבורת המכבים באספקלריה של אומות העולם 124
יהודה רצהבי - גבורת בני דן ובני רכב במסורת יהודי תימן 130
ד"ר שמעון מרכוס - בחורי ישראל הגיבורים באי כרתים 138
פרופ׳ חיים ליפשיץ - גבורת הגוף וגבורת הרוח 144
מנשה רבינא - גיבורי ישראל במוסיקה 152
יוחנן טברסקי - הפגישה /ספור 160
אברהם רותם - גבורה וגיבורים במערכות תקומת ישראל 162
אפרים דוידזון - גבורת ישראל בפולקלור והומור 168