ראש חודש

25 בפברואר 1964

מבוא: גיליון זה עוסק בראש החודש. המאמרים עוסקים בראש החודש בתקופות עברו ובהתייחסות המיוחדת לימים הללו. בנוסף, המאמרים בוחנים מנהגים שונים ובוחנים את ראשי החודשים מזוויות שונות.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - החודש הזה לכם 8
ד"ר אברהם ארזי - חג ראש חודש 12
פרופ׳ אברהם הלוי פרנקל - ראשי חודשים וראשי שנים 16
הרב מרדכי כהן - קידוש החודש וקידוש הלבנה 18
ד"ר יוסף נדבה - קידוש החודש — מאבק על ההגמוניה ביהדות 32
הרב מרדכי מירון - ראש חודש במקורות התלמוד והמדרש 38
הרב זאב גוטהולד - הכרזה על ראש חודש 44
משה ארנד - יום כפור קטן 54
ד"ר יעקב רוטשילד - עיונים בתפילות ראש חודש 58
ש. שלום - עפרנו הצעיר / שיר 63
שמואל חגי - מנהגי ראש חודש ומקורותיהם 64
ב. נחמני - סעודת ראש חודש 68
א. א. עקביא - סוד העבור 74
עמוס חכם - ראש חודש במקרא 78
אמוץ כהן - ראש חודש בימי המקרא 82
הרב פרופ׳ י. ל. רבינוביץ - ראש חודש בתקופת בית ראשון 86
פרופ׳ דוד פלוסר - הלוח המיוחד של כת מדבר יהודה 88
מ. ב.לרנר - קידוש החודש בבית הנשיא 90
א. מ. הברמן - חגיגת ראש חודש בימי קדם 96
ד"ר יהושע הורוביץ - ראש חודש בתקופת ובספרות הגאונים 98
מ. ש. גשורי - ראש חודש בחיי החסידות 102
יהודה רצהבי - דוד מלך ישראל חי וקיים / אגדה תימנית 112
נחמן צלניק - שמות החודשים במסורת ישראל 114
ד"ר דב נוי - י״ב המזלות וי״ב השבטים 128
ד"ר יו"ט לוינסקי - מנהגי ראש חודש שחל בשבת 134
מנשה רבינא - חדשי השנה במוסיקה 136
אפרים דוידזון - ראש חודש בפולקלור הדורות 142
י. בן־חגי - ראש חודש אצל עדות המזרח בירושלים 158
ראובן קשאני - חודש ניסן אצל יהודי אפגניסטן 160
יעקב צדקוני - ספרות היתולית לפסח 162