הגליל

5 במאי 1965

מבוא: גיליון זה עוסק בגליל. לפי מסורת העם, לא פסק מעולם הישוב היהודי בגליל ואפילו כשיצא עם ישראל לגלות המשיכו יהודים לחיות בחבל ארץ זה. בגיליון זה ישנו אוסף מאמרים העוסקים בגליל וביישובים מרכזיים בו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - מקורות הירדן לאור התורה 7
עזריה כהן - צפת / שיר 13
שמואל חגי - הבדלי הלכה בין יהודה והגליל 14
ד"ר דב נוי - סיפורי־עם גליליים 18
הרב מרדכי פירון - היוקר הכלכלי בגליל לאחר המרד הגדול 26
צפורה כגן - המטרוניתא מציפורי 30
ד"ר יוסף ברסלבי - ארבע מאות שנות פקיעין 38
הרב מרדכי הכהן - מאגדות פקיעין 48
אפרים תלמי - טבריה עיר הכנרת 54
בצלאל לנדוי - תולדות הישוב היהודי בצפת 58
דוד בנבנשתי - עכו 66
ד"ר זאב וילנאי - בתי כנסת עתיקים בגליל 70
דב גינזבורג - המבנה והנוף של הגליל 74
אמוץ כהן - הצומח והחי של הגליל 76
שרגא גפני - מערכות שחרור הגליל 82