גיליון 5 בספטמבר 1956

נושא הגליון ימים נוראים וחג הסוכות 1965

מבוא: גיליון זה, העוסק כמידי שנה בימים נוראים וחג הסוכות, מחולק לשלושה שערים מרכזיים: אמונה, בו נבחן נושא האמונה באופנים שונים. אהבת ישראל, בו מדובר בעיקר על קיבוץ גלויות והשער השלישי המוקדש למים, נושא בו מדברים בעיקר על בעיית המים בישראל. בגיליון מובאים דברי מחקר, הלכה ואגדה, מחשבה ועיון וספרות והגות, שנכתבו במיוחד לגיליון זה ועוסקים בשלושת הנושאים הנ"ל.

תוכן העניינים
ברכת הרב הראשי לצה״ל 3
מנחם מחיל אל חיל 4
הרב שלמה גורן השגת האלוהות — ידיעה או אמונה 7
פרופ׳ ש. ה. ברגמן מות ואל־מות 17
יצחק שלו שירת ירושלים — שירת אמונה 25
י. א. זיידמן השמחה כיסוד באמונה 31
דב סדן אגדת מעשה בראשית 41
י. הדרי התשובה יסוד לאמונה 47
סמפוזיון אהבת ישראל 51
הרב יוסף כהנמן אחדות העם 53
הרב ע. הדאיה מצות אהבת ישראל 55
הרב ז. סרוצקין המאמין — אוהב ישראל 57
הרב צ. י. קוק אהבת ישראל גם לפושעי־ישראל 59
הרב י. פרידמן אחדות ישראל תביא גאולה 61
הרב מ. בידרמן אהבת ישראל — בחסידות 63
הרב י. אבוחצירא אהבה — לשוכני המעברות 65
הרב י. קפאח אין גבול לאהבת ישראל 67
הרב א. לוין ישראל שחטא — ישראל הוא 69
ד"ר מ. זילברג המסורת תביא לאהבת ישראל 71
פרופ׳ י. הרטום הסרת המחיצות 73
ד. שמעוני מסירות נפש למען העם והמולדת 75
הרב מרדכי הכהן סניגוריה על ישראל 77
ש. דניאל מסע אהבת ישראל 87
י. שבטיאל ימים נוראים בתימן 97
ד"ר י. ידין הספקת מים בעתות מלחמה ושלום 103
פרופ׳ י. קלוזנר חגה של האנושות 107
הרב מ. פירון ניסוך המים במקורות 111
תמונות שיטות השקאה עתיקות 116
פנחס פלאי מים רבים / סיפור 121
ד"ר יו״ט לוינסקי חגים על פני המים 131
ד"ר י. ברנד השקאה בתקופת המקרא 139
ד"ר שמחה בלאס מים בחיי החברה 145
א. מ. הברמן פיוטי גשם 149
ח. מ. גבריהו ניסוך המים בחז״ל 153
תמונות ולקחתם לכם 157