נוער נעורים בישראל

1 בפברואר 1966

מבוא: גיליון זה, המוקדש לנושא הנוער, מתעסק בכל מכלול הנושאים הקשורים עם האדם הצעיר בישראל. המאמרים נכתבו בהקשר לערכיה של היהדות ומתוך תקווה שהדיון המקיף בגיליון יהיה חוליה מקשרת בין הנוער לדורות שקדמו לו.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - גיל הבגרות לאחריות אישית ולאחריות לאומית 7
ד"ר ארתור בירם - הנוער ישראל ויחסו לאמונה 14
ד"ר ישראל אלדד - האתגר של הנוער הישראלי 17
ד"ר פנחס רוזנבליט - משבר האבות והבנים במדינת ישראל 20
פרופ. דב סדן - עתיד הדת בארצנו והדור החדש 23
שרגא גפני - נוער מבקש דרך היהדות 27
פרופ׳ בנימין - חנוך לנער על פי דרכו בתקופתנו 33
הרב יעקב ברמן - דור חדש — נוער חדש 35
פרופ׳ קרל פרנקנשטיין - עברינות הנוער בישראל וגורמיה 39
שלמה וייסבליט - בעיותיו של הנוער המתבגר בישראל 46
הרב זאב גוטהולד - פרק הנעורים במסורת הדורות 49
אשר וייזר - נער, נוער ונעורים במקרא 64
שמואל חגי - הנעורים בהשקפת חז״ל 69
ד"ר אברהם ארזי - בני עניים ובני עשירים 73
הרב פרופ׳ לוי יצחק רבינוביץ - פרחי כהונה 77
אפרים ממט - הדור הצעיר שבתורה לפי אגדות חז״ל 79
ד"ר יוסף נדבה - נעוריהם של אנשים דגולים 84
אמוץ כהן - בניך בוניך 87