גיליון 05 באפריל 1968

נושא הגליון מדבר סיני וים סוף

מבוא: גיליון זה ,היוצא בערב פסח, מתמקד במדבר סיני וים סוף. המאמרים בוחנים את קריעת ים סוף בצורות שונות ומתבוננים במסע שעבר על עם ישראל בסיני מיציאת מצרים, דרך הנדודים והמלחמות במדבר ועד מדבריות שונות הקשורות לעם היהודי.

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן יציאת מצרים 9
הרב מרדכי פירון הנס על י ם־ סוף 18
ד"ר יום-טוב לוינסקי קריעת ים-סוף באגדה ובפולקלור 22
א. מ. הברמן קריעת ים-סוף בפירט 28
ד"ר מאיר שש המצרים הקדמונים בים־סוף 32
שרגא גפני מלחמות ישראל במדבר ועל הים 36
פרופ׳ אב. נ. פולק נדודי ישראל במדבר 50
ד"ר יוסף ברסלבי מדבר סיני 58
ד"ר יהושע עמיר המדבר בתנ״ך 64
הרב מנחם הכהן המדבר בחז״ל 72
ד"ר שמואל אברמסקי המדבר בתקופת האבות 78
ד"ר חיים מ. גבריהו חיי המדבר 86