השלום במקורות היהדות

20 בפברואר 1969

מבוא: גיליון זה עוסק בשלום במקורות היהודיים. השלום הוא ערך מרכזי ביהדות ומוטיב חוזר ונשנה בה. גיליון זה בא להרחיב את ידיעותינו ברעיון השלום כפי שהוא בא לידי ביטויו במקורות היהדות, בהתייחסו לתפילות עם ישראל, ליחס לאורך הדורות לשאר העמים, בנבואות אחרית הימים ועוד..

תוכן העניינים
הרב שלמה גורן - צבא ומלחמה לאור ההלכה 7
אשר וייזר - שלום ומלחמה במקרא 20
ד"ר אברהם ארזי - השלום בהשקפת חז״ל 28
הרב מרדכי הכהן - שלום במלחמות ישראל לאור ההלכה 34
פרופ׳ דוד פלוסר - חזון השלום בין העמים 34
הרב מרדכי פירון - רעיון השלום באחרית הימים 60
הרב זאב גוטהולד - תרבות השלום בתפילות ישראל 68
א. מ. הברמן - ארבעה פיוטים על השלום 70
מיכאל פייסט - שלום בכתובות ובתגליות ארכיאולוגיות 76
עמום חכם - בריתות שלום בין־מלכים ועמים במקרא 122
ד"ר דב נוי - "משל השלום" ויחסו לשלום 126
מנשה רבינא - השלום במוסיקה 140
שמואל חגי - בריתות שלום שנחתמו בירושלים 148
הרב ד"ר ל. י. רבינוביץ - היחסים בין ישראל לאומות 156
בצלאל לנדוי - הצפיה לשלום בתורת החסידות 160
שרגא גפני - השלום הישראלי 168