גיליון 16לפברואר 1972

נושא הגליון ארץ ישראל לגבולותיה

מבוא: גיליון זה עוסק בגבולותיה של ארץ ישראל. המאמרים בוחנים את הנושא מזוויות שונות, הן בהלכה, הן בשינויים לאורך הדורות והן כיום. נושא הגבולות של ארץ ישראל הוא נושא מרכזי בחיי היום יום שלנו ולכן הגיליון מנסה להאיר ולחקור את הנושא לעומק.

תוכן העניינים
הרב מרדכי פירון ארץ־ישראל טובה וטבעה 6
הרב מרדכי הכהן גבולות ארץ־־ישראל בהלכה 20
פרופ׳ יוחנן אהרוני גבולות הארץ מהתנחלות השבטים וראשית־ המלוכה 42
ד"ר אשר וייזר קדושת הארץ וגבולות ההבטחה 52
ד"ר זכריה קלאי גבולות נחלות השבטים 60
הרב מנחם הכהן הגבול הימי של ארץ־ישראל — 72
יחזקאל כהן גבולותיה של ארץ־ישראל בימי השלטון הרומאי 78
ד"ר יהושע הורוביץ גבולות ארץ־ישראל בספרות הגאונים והראשונים 86
צבי אילן גבול הארץ לפי התרגום הארמני ניאופיטי 1 88
משה מעוז תחומי ארץ־ישראל בתקופת השלטון העות׳מאני 92
דבורה הכהן רעיונות של זרים למדינה יהודית בגבולות א״י 94
ד"ר ישראל קלויזנר גבולות ארץ־ישראל המחודשת עם התחייה הלאומית 104
ד"ר זאב וילנאי הכארטוגרפיה היהודית והמפה העברית של א" י 112
דב גינזבורג מקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל 148
סא״ל יהושע לוינסון גבולות ארץ־ישראל בזמן החדש 162
ד"ר יהושע בד אריה גבולות שביתת־הנשק והגבולות הנוכחיים 194