על כלכלה ומסחר במקורות היהדות

4 במאי 1992

מבוא: חיי הכלכלה תופסים מקום מרכזי בתפיסת העולם העיונית והמעשית של היהדות, והם מעמודי היסוד שלה. בגיליון זה עוסקים המאמרים בהיבטים שונים של הכלכלה בהיסטוריה ובמחשבה היהודית

תוכן העניינים
פרופ׳ מנחם אלון - הפקעת שערים והסגת גבול מסחרית במשפט העברי 8
עמוס חכם - מסחר וכלכלה במקרא 20
ד"ר אברהם ארזי - מקח וממכר בהשקפת חז״ל 40
הרב ד"ר משה חיגר - היבטים כלכליים בהלכה 44
שמואל חגי - יסודות מוסריים בהלכות והליכות המסחר 50
אביעד הכהן - משפט וכלכלה בספרות השאלות והתשובות 62
פרופ׳ אליעזר בשן - שותפות כלכלית עם נוכרים 78
הרב מנחם הכהן - שיילוק הסוחר היהודי מונציה 86
רחל ברקאי - תהליכי ייצורם של מטבעות יהודיים עתיקים 92
פרופ׳ יהושע ליברמן - הפעילות הכלכלית ומעמדה אצל חכמי התלמוד 102
ד"ר יואל פלורסהיים - המחשבה הכלכלית של חז״ל 112
ד"ר עפרה מאיר - עושרו ומעמדו הכלכלי של רבי יהודה הנשיא 120
פרופ׳ זאב ספראי - המסחר בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד 136
פרופ׳ יהושע שוורץ - המסחר בארץ ישראל בתקופת החשמונאים 142
פרופ׳ דוד פלוסר - האידיאולוגיה הכלכלית של כת מדבר יהודה 150
פרופ׳ יהודה פליקס - מעמדו הכלכלי של החקלאי העברי הקדום 156
אהרן ארנד - הסוחר והמסחר בעיני חז״ל 162
ד"ר בן ציון רוזנפלד - נשים פעילות בכלכלה בימי חז״ל 166
שלמה אשכנזי - האשה היהודיה במשק ובכלכלה 172
ד"ר אברהם דוד - עזה – מרכז לסחר בין מצרים לארץ ישראל במאה הט״ז 184
סביח עודה - מכתבי סוחרים יהודים מן הגניזה הקהירית 192
פרופ׳ דוד תמר - על עסקי המסחר של האר״י – רבי יצחק לוריא 198
פרופ׳ שמואל אביצור - מגמות ותמורות כלכליות בפיתוחה של ירושלים עד קום המדינה 204
דב גנחובסקי - פיקוח הבד״צ על המחירים בשווקי ירושלים בראשית המאה 220
בצלאל לנדוי - מסחר ומלאכה בתורת החסידות 226