גיליון 22 לאפריל 1993

נושא הגליון על מתינות וקנאות ביהדות

מבוא: גיליון זה עוסק במתינות וקנאות ביהדות, והוא בא להתמודד עם הקנאות ההולכת וגוברת בחברה היהודית ובחברה הישראלית. המסורת היהודית מעריכה ותומכת במתינות, סובלנות ואנטי קיצוניות. לכן, התבוננות באופן שבו מתינות וקנאות מתבטאות במחשבה ובהיסטוריה היהודית יכולה לעזור ולהחזיר ערכים אלו למודעות של החברה היהודית בישראל.

תוכן העניינים
הרב אהרן ליכטנשטיין- כבוד הבריות 8
חיים ה. כהן מתינות בדין 16
פרופ׳ מנחם אלון חירות הביטוי וההגנה על זכות המיעוט במשפט העברי 24
פרופ׳ דוד פלוסר מתינותו של הלל הזקן 32
פרופ׳ דב רפל  הסובלנות 38
הרב מרדכי פירון עקרונות הדת מול תפיסות הסובלנות 44
הרב זאב גוטהולד המונח מתון משמעותו ופירושיו 52
ד"ר שלמה נאה מידת הדין ומידת הרחמים במחשבת חז״ל 60
ד"ר בן־ ציון רוזנפלד המתינות בתורת חכמי המשנה 68
פרופ׳ אליאב שוחטמן ״כוחא דהיתרא עדיף״ 72
אביעד הכהן חומרות וקולות בעולמה של הלכה 90
ד"ר יהושע הורוביץ קולות וחומרות בספרות הגאונים 104
עמוס חכם קנאים וקנאות במקרא 112
ד"ר יואל פלורסהיים הקנאות בהלכה היהודית ומגבלותיה 116
ד"ר חננאל מאק קנאותו של פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן 122
פרופ׳ ישראל תא שמע ההלכה של ״קנאים פוגעים בו״ 130
ד"ר מאיר איילי מסקנותיו הקיצוניות של אלישע בן־אבויה 134
ד"ר מיכאל צבי נהוראי קנאות לשם שמים – שכר והפסד 142
פרופ׳ דב נוי ״דין שמים״ במזמורי תהלים 152
ד"ר שלמה ויסבליט ״הדרך האמצעית״ במחשבת ישראל 162
ד"ר מרים גיליס־קרליבך ״שמאל דוחה וימין מקרבת״ – בחינוך 170
פרופ׳ יוסף שלהב קיצוניות טריטוריאלית ממניעים דתיים 174
מרדכי גפני היחס לחילונים בהלכה 186
ד"ר אלחנן בלומנטל התמודדות ההלכה עם חירות הפרט 202
הרב גרשון קיציס  קירוב והרחקה במשנת הבעש״ט 206
ד"ר מאיר תמרי סובלנות וקיצוניות בפרשנות חסידית 230
דב גנחובסקי מאבקים ״אידיאולוגיים״ בין חכמי וגבאי ערי הקודש 236
הרב מנחם הכהן סכנת הקיטוב בין דתיים וחילונים במדינת ישראל 248