גיליון 11 במאי 1994

נושא הגליון על האגדה והמדרש

מבוא: גיליון זה עוסק באגדה והמדרש ביהדות. למרות שנכתב רבות על החשיבות של האגדה והמדרש, הלימוד כיום מתרכז בעיקר בהלכה ובהתפלפלות התלמודית. בגיליון מאמרים הסוקרים את האגדה והמדרש מהיבטים שונים. חלקם בוחנים אגדות ספציפיות וחלק סוקרים אגדות באופן רחב יותר ומקשרים אותן לדברים אחרים, כמו גם לאגדות בדתות אחרות.

תוכן העניינים
ד"ר עפרה מאיר התרומה ההיסטורית של אגדות חז״ל 8
פרופ׳ מנחם הירשמן המדרש בין חז״ל לאבות הכנסייה  26
פרופ׳ חיים מיליקובסקי  מדרש האגדה – מציאות או מטאפורה 34
אביעד הכהן אגדות התלמוד הירושלמי 38
ד"ר יצחק גלוסקא לשון חכמים במדרש האגדה הארצישראלי 56
ד"ר צבי מלאכי המדרש והפיוט 62
פרופ׳ אביגדור שנאן  גלגולה של אגדת חז״ל 70
הרב מרדכי פירון הפלורליזם הרעיוני באגדה  76
פרופ׳ דב רפל  ממדרש לאגדה 82
ד"ר גבריאל ח׳ כהן  המדרש כפרשן המדרש כפשטן 88
ד"ר בן־ציון רוזנפלד אגדה ומציאות בספרות חז״ל 98
ד"ר מאיר בר־אילן יצורים דמיוניים באגדה היהודית העתיקה  104
ד"ר שמעון שטובר  האגדה היהודית והאסלאם 114
ד"ר יהושע הורוביץ יחס הגאונים לאגדה  122
פרופ׳ עלי יסיף  האגדה ההיסטורית של ימי הביניים 130
ד"ר חננאל מאק המדרשים המאוחרים 138
ד"ר אהרן גימאני ״מדרש הגדול״ לר׳ דוד עדני  152
ד"ר דב שוורץ הפרשנות הפילוסופית למקרא ולאגדה 158
אהרן ארנד חידושי אגדות של המהרש״א  166
ד"ר שאול רגב  פרשנות פילוסופית לאגדה במאה הט״ז 176
ד"ר שלום צבר  מדרשי אגדה באמנות היהודית 186
יצחק גנוז  מאמר חז״ל והסתעפויותיו  196
מנחם כ״ץ  מספר הצדיקים בעולם  200
הרב גרשון קיציס  האגדה במשנת הבעש״ט 206
ד"ר אברהם זלקין הוראת האגדה 216