גיליון 1 בספטמבר 1995

נושא הגליון הלכה ומשפט (א)

מבוא: גיליון ראשון מתוך שניים העוסקים ב"משפט והלכה ביהדות". חיי אדם וחיי עם תקינים ושלמים, מתבססים בראש ובראשונה, על ערכי צדק ומוסר, המתקיימים בזכות המשפט. לכן הסמיכה התורה את פרשת דיני המשפט שבין אדם לאדם אל פרשת "מעמד הר סיני", המצוות ומערכת המשפט, הם המשך ישיר של מתן תורה. הגיליונות כוללים מאמרים רבים ומגוונים המציגים זוויות שונות של הנושא.

תוכן העניינים
חיים ה. כהן בין הלכה למשפט 8
פרופ׳ מנחם אלון כבוד האדם וחירותו במורשת ישראל 18
הרב מרדכי פירון האדם מול ההלכה ובהגות היהודית 30
עמוס חכם נבואה, חוק ומשפט בתורה 38
ד״ר שלמה ויסבליט המלך הישראלי וסמכותו המשפטית 48
פרופ׳ דב רפל  ״לפנים משורת הדין״ 58
אביעד הכהן לשונות של דין 76
פרופ' מנחם צבי קדרי לשונם של שופטים ודיינים בפסקי דין 100
פרופ׳ יהודה שיפמן הלכה והיסטוריה 104
ד״ר חננאל מאק שופטים ודיינים בספרות האגדה 112
פרופ׳ שמואל ספראי נכחם בפני בית דין של ישראל 131
פרופ׳ זאב ספראי ״ערכאות של גויים״ 138
מיכאל ויגודה בתי הדין ומינוי הדיינים במשפט העברי 146