כללי

 1. אתר האינטרנט של מרכז ספיר (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל על-ידי מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי  ע"ר (להלן: "המרכז").
 2. האתר כולל תכנים, כתבות מאמרים וחומר עיוני אחר.
 3. הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין המרכז. עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא את תנאי השימוש המובאים להלן במלואם ובעיון.
 4. גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש המפורטים להלן. לכן אם אינך מסכים/מה לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 5. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולו של המרכז ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תנאי השימוש המפורטים להן  יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור
 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.

כשרות להשתמש באתר

 1. כל משתמש/ת רשאי/ת לעשות שימוש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  א. המשתמשים כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין/ה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא המרכז רשאי למנוע מגולשים באתר מלבצע פעולה באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  •. מבצע/ת הפעולה ביצע/ה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  •. מבצע/ת הפעולה הפר/ה תנאי מתנאי השימוש;
  •. במקומות בהם יש צורך ברישום, מבצע/ת הפעולה מסר/ה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
  •. מבצע/ת הפעולה ביצע/ה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במרכז ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
  •. באם הוצע שירות או נמכרו כרטיסים במסגרת האתר – כוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את הכרטיס  או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

השימוש באתר

 1. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
 2. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת המרכז, ולא תהא למשתמשים בו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת המרכז בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 3. אתר האינטרנט של המרכז מוגבל לשימוש שלא לעשיית רווח וכל שימוש שייעשה בחומרי האתר מחויב באזכור יוצר החומרים (תוך ציון ואזכור כי המסמך פותח על ידי מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי) וזאת כתנאי לשימוש.
 4. על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע שינויים בחומרי האתר.
 5. באתר עשויים להופיע תכנים רבים הכוללים מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קובצי קול, סרטוני אנימציה וכדומה, המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים וניתן להשתמש בהם (להיעזר, להעתיק, לשנות, להדפיס, לקשר וכדומה) רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים.
 6. הנהלת המרכז רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המרכז בקשר לכך.
 7. המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתיימר לשמש כאסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין.
 8. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מנהלי האתר או על ידי צדדים שלישיים.
 9. לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, עליך לפנות לגורם המוסמך לכך במרכז ספיר.
 10. המרכז אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמרכז לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 11. המשתמש באתר מצהיר בשימוש באתר כי הוא יהיה אחראי הבלעדי לכל נזק אשר יגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו.
 12. אין המרכז מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר המרכז אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמרכז לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. יודגש כי המרכז אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 13. לשימת לבך, הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, כאשר הגרסה העדכנית היא הגרסה התקפה והמחייבת.
 14. המשתמש באתר יפצה ו/או ישפה את המרכז ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם למרכז ו/או לצד ג' כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש.
 15. המשתמש/ת מאשר/ת בעצם השימוש באתר כי ידוע לו/ה שלצורך מטרות פנימיות בלבד, העמותה אוספת נתונים של תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר, כתובת הדף בו נעשה הביקור וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש. כתובות ה-IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי המרכז.
 16. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת Cookies. באפשרותכם להגדיר מחדש את הדפדפן של המשתמש/ת באופן שיסרב לקבל Cookies או להגדירו כך שיצביע מתי נשלחת למחשב שלכם Cookie. לתשומת לבכם: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כמו שצריך במחשב שנחסם לקבלת Cookies, והמרכז לא יישא באחריות כלשהי בגין כך. 
 17. המשתמש/ת מאשר/ת בעצם השימוש באתר כי המרכז עשוי לעבוד עם צדדים שלישיים שאחראי לחלק מן הפרסומות באתר. ייתכן ויישלחו אליכם מדי פעם Cookies, מהמפרסמים של המרכז. המרכז אינו שולט ב- Cookies אלה. גם משלוח Cookies על ידי צדדים שלישיים הינו סטנדרטי בתעשיית האינטרנט, והמרכז לא יישא באחריות כלשהי בגין משלוח Cookies על ידי המפרסמים שלה ו/או על ידי צדדים שלישיים.
 18. משתמש/ת שמצא/ה כי תוכן ו/או מידע ו/או קישור שהועלו לאתר מפר את זכויותיו/יה, יודיע למרכז על ההפרה באמצעות פנייה לכתובת office@sapircenter.org.il . הודעת המשתמש/ת תכלול פרטים מדויקים אודות המשתמש/ת – שם מלא, כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון, באופן שיאפשר לזהותו וליצור עמו קשר. 

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

 1. המרכז מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. המרכז יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
 2. המרכז נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, המרכז לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של המרכז בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למרכז להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמרכז או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 2. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב.

ברירית הדין וסמכות שיפוט

 1. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם וכן יפורשו על פיהם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית אשר תתעורר ביחס לתנאי שימוש אלו תתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בירושלים בלבד.