עורך המיפוי

רגב בן דוד, דצמבר 2020

שיתוף פעולה של מרכז ספיר עם המדרשה באורנים וקרן האני הניב  מיפוי מקיף של המרחבים הפוטנציאליים בחברה הישראלית לקיומן של קהילות יהודיות־ישראליות פתוחות. המיפוי נועד לזהות קהילות קיימות ולזהות פוטנציאל להצמחה עתידית של קהילות.

במסגרת המיפוי זוהו שבעה עוגנים הקשורים בקהילות, דרכם ניתן לאפיין את הפוטנציאל שלהן להפוך לקהילות יהודיות-ישראליות או את היותן כאלה:

  1. ישובים קטנים
  2. מתנ“סים ומרכזים קהילתיים
  3. בתי ספר
  4. ארגוני חברה אזרחית
  5. קהילות דתיות
  6. יוזמות שכונתיות
  7. דמויות יזמיות ומובילות.

לכל אחד מהעוגנים מוקדש פרק במיפוי המפרט את מאפייניו לצד הסַמָנים (אינדיקטורים) המעידים על היתכנות לצמיחה של קהילה יהודית-ישראלית, הצגת תמונת המצב בתחום זה והמלצות לצעדים שיובילו לטיפוח קהילות יהודיות -ישראליות פתוחות.

בנוסף, מוצעים מודלים של עבודה לפיתוח של קהילות יהודיות-ישראליות פתוחות, וכן מוצגות טבלה ומפה שמאפשרות לסקור לראשונה, למיטב ידיעתנו, פלטפורמות קיימות מתחומים שונים בכל מקום ישוב.

בסיכום המסמך מוצגות  מספר מסקנות העולות מתוך המבט הרוחבי, והוא אמור לשמש מקבלי החלטות וארגונים הפועלים בתחום, בבואם לפעול ולקדם קהילתיות יהודית-ישראלית.

למיפוי בעברית

כנס השקת המיפוי