התפיסה של יהודים-ישראלים את הישותיות של 'יהודים' ושל 'ישראלים'

שם המחבר/ת: הכהן וולף, חגית   הורנצ'יק, גבריאל   
סוג המחקר: מחקר אמפירי
מראה מקום: מגמות מ"ז (2), עמ' 300-277.
שנת פרסום: 2010
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות למחברים ולמכון סאלד, אנחנו מודים למכון סאלד על אישור פרסום המאמר
תקציר:

נקודת המוצא של מחקר זה היא כי אנשים מחזיקים בתאוריה אינטואיטיבית על אודות טבעה של קבוצת ההשתייכות שלהם (קבוצת הפנים). נתמקד בתפיסתם של יהודים ישראלים את הישויות של קבוצות השייכות שלהם "יהודים" ו'ישראלים". תפיסת ישותיות אשר לא נחקרה עד כה בהקשר של זהות יהודית וזהות ישראלית, היא התאוריה האינטואיטיבית והבלתי ודעת המאפיינת תפיסה חברתית של קבוצות, תפיסה המבטאת את המידה שבה אוסף פרטים חברתי נתפס כישות קוהרנטית, מאוחדת ובעלת משמעות. כאשר מדובר בתפיסת ישותיות של הפרט את קבוצת הפנים שלו, עשויה להיות לתאוריה זו השפעה על תחושת ההשתייכות של האדם לקבוצה, על התנהגותו כלפי הקבוצה, על עמדותיו עלפי חברותו בה, על מידת המעורבות שלו בקבוצה ועוד. במחקר השתתפו 183 מבוגרים-צעירים יהודים-ישראלים, שהשיבו על שאלון שהתייחס לשתי קבוצות פנים שלהם – "ישראלים" ו"יהודים". ממצאי המחקר מראים כי מידת הישותיות המיוחסת לשתי הקטגוריות החברתיות הלל היא דומה ובינונית בעוצמתה, אולם יש הבדלים בין הקטגוריות החברתיות בקווי היסוד שעליהם נשענת תפיסת הישותיות של הקטגוריה. תפיסת הישותיות של קטגוריית היהודים מעידה כי מיוחסת לה מהותנות המבוססת על מטען היסטורי ואידאולוגי, ואילו תפיסת הישותיות של קטגוריית הישראלים ממוקדת יותר בחבר הקטגוריה מאשר בקטגוריה עצמה, והיא מבוססת על תפיסה אישית, חברתית ועכשווית יותר.