סיפורה של קרן אבי חי בחינוך הפורמלי, סיכום רפלקטיבי

שם המחבר/ת: חמו, נורית   איציק גילת   לירון דושניק   ציפי בבצ'יק   איתי איפרגן   
סוג המחקר: מיפוי ודוחות
מראה מקום: מחקר עבור קרן אבי חי
שנת פרסום: 2019
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
זכויות יוצרים: כל הזכויות שמורות לקרן אבי חי
תקציר:

בין השנים 1993 ו 2018- פעלה קרן אבי חי במערכת החינוך הפורמלי בישראל באמצעות תכניות רבות ומגוונות. דוח זה מסכם את פעילותה של הקרן בתחום זה. מטרות הסיכום: • לזהות תמות מובילות בסיפור הקרן. • לזהות השפעות והשלכות של פעולת הקרן על החינוך הפורמלי בישראל. • להציע מבט־על לכיווני פעולה עתידיים. התמות שאותרו ונבדקו 1. התמה הראשונה בוחנת את סיפור הקרן מבעד לעדשת הדינמיות שלו. שינוי והתפתחות של תהליכים וצמתים אסטרטגיים בהחלטות הקרן לאורך השנים מעידים כי הקרן פועלת כגוף לומד הבוחן תדיר נתיבים למימוש אופטימלי של תפיסתו וחזונו, רגיש לתמורות וער לבחינת הזדמנויות 2. התמה השנייה בוחנת את הסיפור דרך עדשת ההקשר שבתוכו פעלה הקרן: החברה הישראלית (הקשר מקרו); מערכת החינוך (הקשר מיקרו); וארגוני המגזר השלישי. התמה מצביעה על האופי הדיאלוגי של הקרן ועל רגישותה להקשר המניע אותה בפעולות שונות. 3. התמה השלישית בוחנת את הסיפור דרך עדשת התכנים: מהן ההגדרות המנוסחות והמשתמעות ל'תוכן יהודי' ומהם גבולות הגזרה של העשייה. התמה מצביעה על דגש חזק של הקרן על יצירת זיקה חיובית למסורת, לתרבות לישראל ולעם היהודי, על חשיבה על תוכן פדגוגי שיקדם למידה בעלת ערך, ועל הנחת מוצא שאפשר לצאת ממקורות ישראל אל דיסציפלינות שונות ולמצוא בהם רלוונטיות ושייכות. 4. התמה הרביעית בוחנת את סיפור הקרן דרך עדשת אסטרטגיות פעולה - מהם השיקולים ומהם המתחים המנחים את עבודת הקרן, והאם יש בהם תנועה או דיכוטומיה. 5. התמה החמישית בוחנת את סיפור הקרן דרך עדשת ההובלה והמנהיגות ומתעכבת על האופן שבו פעלה הקרן לטובת מצוינות והעצמה, הן של אנשי השטח והן של מנהלי התכניות מטעם קרן אבי חי. השפעות מרכזיות פרק זה מתאר חמישה הישגים בולטים: 1. תרומת הקרן להנכחת מגוון הקולות בזהות היהודית בת ימינו. 2. העמקת תהליכים רפלקטיביים ביחס למשמעותה של הזהות היהודית־ישראלית ועיסוק בשאלות יסוד. 3. קידום פדגוגיות למידה שבמרכזן בחינת הרלוונטיות והאותנטיות של התרבות היהודית לשותפים השונים בשדה החינוך הפורמלי. 4. פיתוח מקצועי של המורים, סוכני השינוי בשטח. 5. העמקת תהליכים להבניית ידע המוביל לתחושת שייכות ובעלות. כיווני פעולה עתידיים המלצות לכניסת גופים למערכת החינוך בישראל: • ארגון המבקש לפעול במערכת החינוך בישראל צריך לגייס ידע עמוק על הבניית תהליכי שינוי במוסדות חינוך בכלל וידע ביחס למערכת החינוך הפורמלי בישראל, בפרט. ידע מקדים מסוג זה מייעל את אופי ההשקעה במיזמים שלהם סיכוי רב יותר להצליח. כך למשל, השקעה במורה בהקשר שבו הוא פועל עדיפה על פני השקעה בפיתוח חומרי למידה על ידי מומחים מחוץ להקשר הבית ספרי. • מומלץ ללמוד מדרך פעולת הקרן על תהליך מיטבי של איתור גופים ואנשים בעלי איכות קיימת וחבירה אליהם, תוך דאגה לקידומה ולטיפוחה של איכות זו, ודרבון למידה מתמשכת בקרב מנהלי התכניות. • בדומה לקרן אשר נתנה דגש לתהליכי הערכה בתכניותיה השונות, כדאי ומומלץ לבחון באופן מתמיד את האופן שבו פועל הגוף כארגון לומד. • ניתן ללמוד מהקרן כיצד לטפח בעלי תפקידים במערכת החינוך: הקפדה בלתי מתפשרת על איכות יחד עם הכלה, סבלנות, מעורבות וגמישות. הקרן העמידה ציפיות גבוהות ודרשה מהגופים לעמוד בנורמות של תכנון, בקרה, מתן דין וחשבון, הערכה סביב עמידה בתכנון; ויחד עם זאתגילתה פתיחות להתנסות ושינוי, הכילה אי־הסכמות, קושי וטעות, והביעה אמון ותמיכה. כל אלו יוצרים מרחב מקצועי וענייני המאפשר צמיחה, התפתחות וביטחון לפעול. • •גם ברמה הארגונית ניתן ללמוד מפעולת הקרן, אשר יצרה מעטפת תומכת של אנשי מקצוע לכל מיזם ומיזם. המלצות להתמקדות בתחום זהות ותרבות יהודית • בתחום החינוך היהודי מומלץ להתייחס באופן רפלקטיבי ולנסח באופן ברור את הנחות היסוד המכוונות את עולמות התוכן של תרבות יהודית־ישראלית. בהקשר זה, רצוי למפות מודלים מארגנים לתוכן ולהתייחס אליהם • כהמשך לכך, מומלץ לנסח הנחות יסוד הנשענות על הגדרת 'יהדות כתרבות' והתייחסות לאופן שבו נארגים עולמות התוכן של תרבות יהודית בתכנית הלימודים הכוללת. • מומלץ למנף את תהליך בירור הזהות – להרחיב את יחידת הזמן המוקדשת לבירור אישי־מקצועי של צוותים חינוכיים, מעורבות בפרשנות, יצירת מחויבות ערכית ושותפות רעיונית. • המורה הוא סוכן שינוי משמעותי לקירוב התלמידים לתרבות היהודית. מוצע להתייחס ליכולת המקצועית של המורה לשזור את העיסוק בחינוך יהודי בתוך הזהות המקצועית שלו, מעבר לנגיעתה הראשית של תרבות יהודית־ישראלית בהקשרים אישיים של המורים. • הגישה הפלורליסטית לזהות ולתרבות יהודית היא הנחת יסוד משמעותית בכל עשייה עתידית בחינוך לזהות ותרבות יהודית. • התמדה וההמשכיות –איזו אנרגיה איכותית וחדשה מהזן של קרן אבי חי, שפעלה במערכת החינוך הישראלית במשך עשרים וחמש שנה, תחליף ותיקח את הלפיד במרוץ השליחים הזה.