עברים אנו ואת ליבנו נעבוד: תנועת ההתחדשות היהודית במרחב החילוני בישראל.

שם המחבר/ת: אזולאי, נעמה
סוג המחקר: עבודה אקדמית
מראה מקום: חיבור לשם קבלת תואר 'דוקטור בפילוסופיה', המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
שנת פרסום: 2010
שפה: עברית
תגיות:

נושאים:
תקציר:

עבודת מחקר זו היא אחת העבודות הראשונות שנעשו על שדה ההתחדשות היהודית. המחקר בדק את תהליכי השינוי המתחוללים במרחב החילוני בישראל בכלהנוגע לרצונם של שחקנים ממרחב זה להיות שותפים מעורבים ומשפיעים על זירת הזהות היהודית בישראל. המחקר עוסק, לפיכך, בפעולתם של ארגונים וקבוצות בתחום ההתחדשות היהודית במרחב החילוני בישראל, ובמטרות ותפיסות העולם של מנהיגיהם. גישת המחקר רב-ממדית, ומשלבת בין ההקשרים הסוציו-חברתיים של צמיחת התנועה להתחדשות יהודית, קווי המתאר שלה כיום, אופני הפעולה השונים המתקיימים בה והמשמעויות החברתיות הניתנות לה על ידי חבריה. הממצאים העיקריים של המחקר העלו כי החל מסוף שנות השישים, מתפתחת בישראל תנועה חברתית חדשה כמסגרת פעולה קולקטיבית המנהלת פוליטיקה של הסמלה. תנועת ההתחדשות היהודית במרחב החילוני בישראל נולדה, כמו תנועות חברתיות חדשות אחרות, מתוך צורך 'להגן על הזהות' ופחות מתוך הרצון ליצור חלוקה מחודשת של הכוח הפוליטי. עם זאת, היא מאתגרת את הכוחות הקיימים בעצם שאיפתה להשפיע על זירת הזהות היהודית. המונח 'התחדשות יהודית' מתייחס, כפי שעלה מעבודת השדה, לשני תהליכים המתרחשים בו זמנית תוך הפריה הדדית: האחד – תהליכי חידוש הקשר בין יהודים המשתייכים למרחב החילוני בישראל למסורת, לתרבות היהודית ולמקורות היהודיים. השני –תהליכי התחדשות מתמשכים המשלבים חידוש ומסורת יחד, על מנת לעצבם מחדש וליצור חיים יהודיים בעלי תוכן ומשמעות ליהודי ישראלי בן זמננו החי בחברה מודרנית, שוויונית ודמוקרטית. כפי שמגדיר המחקר, המטרות העיקריות של תנועת ההתחדשות היהודית במרחב החילוני בישראל הן: 1. יצירת מצב בו לזהות היהודית, על אופני עיצובה השונים בקבוצות שונות בתנועה, יש נוכחות וביטויים ציבוריים מגוונים במרחב החילוני בישראל. 2. שינוי השיח הציבורי הדיכוטומי בכל הנוגע לזהות היהודית בחברה הישראלית, מתוך רצון ליצור לגיטימציה חברתית רחבה למרחבי זהות יהודיים חדשים. 3. ערעור על המונופול הניתן לממסד האורתודוכסי בישראל על החיים היהודיים בישראל (טקסי חיים, כשרות, פרופסיות מקצועיות בתחום וכו'). ופתיחת האפשרות לקבוצות נוספות ליטול חלק פעיל בנושאים אלה. המחקר סוקר את אופי המבנה של התנועה (- רשת רופפת של קשרים), את אופי התכנים (לימוד מקורות ובשלב מאוחר יותר- טקסים וקהילות), קהלי היעד, הגדרות הזהות של מנהיגי התנועה, מאבקים ושותפויות והתפתחות דתיות תרבותיות. מסקנות המחקר מתרכזות במישור הפנים-תנועתי ובמישור ההשפעה על החברה הישראלית. במישור הפנימי נראה כי הלימוד והאוריינות מהווים את הבסיס העיקרי לידע וללגיטימציה לפעולת התנועה. הלימוד הקבוצתי של מקורות יהודיים מסורתיים בצד חדשים, תוך שילובם יחד ופרשנותם המחודשת, יצר את נדבך הבסיס לקולקטיביזציה של הזהות האישית ולעיצובה כתודעה קבוצתית ייחודית. בחינת מכלול התהליכים שעברו על התנועה להתחדשות יהודית בתקופת המחקר, מראה כי מתקיים בה מתח דיאלקטי פנימי. ניתן לומר כי בתוך התנועה מתקיימים זה לצד זה קולות שונים, ואף מנוגדים, המבקשים להשפיע על דרכי התנהלות התנועה בהווה ובעתיד. דוגמאות למתח כזה ניתן למצוא בנושאים כמו: הגדרות הזהות השונות בתנועה, היחס לגבולות התנועה, תפיסות צנטרליסטיות לעומת תפיסות ביזוריות ותפיסות שונות באשר למהות וליחס למסורת היהודית לדורותיה. השפעת התנועה להתחדשות יהודית על החברה הישראלית נבחנה לאור שלוש המטרות שהיא הציבה לעצמה. המטרה הראשונה – יצירת נוכחות וביטויים ציבוריים מגוונים במרחב החילוני בישראל, הושגה בתקופת המחקר ברמה גבוהה יחסית. המטרה השנייה העוסקת ביצירת סדקים ובקיעים בשיח הציבורי בישראל וחדירה של רעיונות חדשים בתחום התרבות היהודית, הושגה באופן מגבל בתקופת המחקר, אף כי ניתן היה לראות עליה בכמות הסיקורים התקשורתיים בתחום. בנוגע למטרה השלישית הרי שבתקופת המחקר לא נעשה ניסיון לרתום את כלל ארגוני התנועה למחאה ציבורית של ממש לטובת שינוי כללי המשחק בזירת הזהות היהודית. כוחו של השיח החדש שמציעה התנועה להתחדשות יהודית, נובע מהחלופה שהוא מציע לקוטביות הישראלית בנושא דת וחילון. חולשתו, בוויתור, בשם הרלטיביזם, על גיוס הזהות לטובת מאבקים פוליטיים. עם זאת, עצם קיומו של מרחב ביניים זה יוצר השפעה על החברה הישראלית, גם אם זו מוגבלת עדיין בהיקפה,. חלק מהשפעה זו, יוצרת מוקדים חדשים של הזדהות המעניקים "בית" קיומי לקהילות שנדחו הצידה, וטומנים בחובם זרעים אפשריים לצמיחתה של חברה רב-ממדית שתייצג באופן מהימן יותר את מורכבותה של ההוויה היהודית בת ימינו. המחקר פותח צוהר להבנה טובה יותר של תהליכי ההדתה והחילון המתקיימים בחברה הישראלית, כמו גם לפרספקטיבות וגישות חדשות בחקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הדת בישראל. היכרות עומק עם התנועה להתחדשות יהודית במרחב החילוני בישראל מזמנת הצצה אל תהליכים דינאמיים של הדת בישראל, שהם פעמים רבות סמויים מן העין.